• آمار آگهی های دولتی استان

  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در فروردین 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اردیبهشت 95 کلیککنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در خرداد 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مرداد 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در شهریور 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مهر 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آبان 95 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آذر 95 کلیک کنید.