• برای مشاهده فرم ارزیابی عملکرد کارمندان در سال 96کلیککنید.
  • برای مشاهده فرم ارزشیابی عملکرد مدیران در سال 96کلیک کنید.