• معاون هنری سینمایی

معاون هنری سینمایی                                 ابراهیم شریفی

شماره تماس                                                32563134

 

ابراهیم شریفی معاون هنری سینمایی