محمود دهقان هراتی                                                                   تلفن

         معاون امور هنری سینمایی و سمعی بصری                                           32563153                                            

         

محمود دهقان هراتی