سرپرست معاونت هنری،سینمایی،سمعی و بصری                          شمس الزمان فولادوند

شماره تماس                                                32563134