شرایط موسسات تولید فیلم‌های غیرسینمایی (ویدیویی)

شرکت‌ها یا موسسات تولید فیلم‌های غیرسینمایی (ویدیویی) مراکزی هستند که در آنها فعالیت ساخت و تولید فیلم‌های غیرسینمایی درجهت اشاعه فرهنگ و هنر منطبق با قوانین و شئون اسلامی توسط افراد حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود.

شرایط عمومی متقاضی (مدیرعامل)

  1. اعتقاد به مبانی دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  3. دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته تحصیلی سینمایی (کارگردانی) و یا سایر رشته‌های مرتبط سینمایی و داشتن تجربه مفید و سوابق کاری در زمینه‌های تهیه و ساخت فیلم و برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی مستند و تجربی

«تبصره: برای سایر دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر غیر مرتبط، داشتن حداقل چهار سال فعالیت در زمینه کارگردانی و تهیه‌کنندگی الزامی است»

  1. حداقل سن 27 سال کامل برای مجردین و 25 سال کامل برای متاهلین
  2. داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم پزشکی
  3. دارا بودن تخصص و تجربه کافی در زمینه فیلم‌سازی و ارائه نمونه کارهای انجام شده و مدارک لازم و معتبر در این زمینه
  4. نداشتن اشتهار به سوابق سوء‌مالی و عدم ورشکستگی به تقصیر
  5. تایید صلاحیت فردی و اخلاقی متقاضی (مدیرعامل) و همچنین تایید محل فعالیت شرکت یا مؤسسه مدنظر، از لحاظ انتظامی و ترافیکی، توسط دایره نظارت بر اماکن عمومی ناجا

«تذکر: مدیرعامل شرکت یا مؤسسه تولید فیلم‌های غیرسینمایی در مقطع زمانی درخواست مجوز، نباید کارمند رسمی شاغل در ادارات یا سازمان‌های دولتی باشد. همچنین یک فرد نمی‌تواند هم زمان مسئولیت مدیرعاملی دو موسسه یا شرکت را بر عهده داشته باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

۱. درخواست کتبی متقاضی برای صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت یا مؤسسۀ مدنظر

۲. یک نسخه تصویر از تمامی صفحات شناسنامۀ متقاضی

۳. تکمیل و ارائۀ فرم‌های مربوط به مشخصات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت یا مؤسسۀ مدنظر و ذکر سوابق فعالیت‌های آ ن‌ها فرم‌های مذکور را مسئول مربوط، به متقاضی تحویل می‌دهد.

۴. دو قطعه عکس 4×3 جدید از مدیرعامل و تمامی اعضای هیئت مدیره

۵. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

۶. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و ا عضای هیئت مدیره

۷. یک نسخه اساسنامۀ شرکت یا مؤسسۀ مدنظر، برای بررسی، کارشناسی و درصورت تأیید، ارسال به اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، برای طی شدن مراحل قانونی ثبت شرکت یا مؤسسۀ مذکور

۸. ارائۀ کارهای انجام شده، شامل فیلم‌های ساخته شدۀ متقاضی به عنوان کارگردان یا تهیه کننده

مراحل صدور:

الف. درصورتی که متقاضی حائز شرایط لازم عمومی و اختصاصی باشد، باید مدارک لازم را به انضمام درخواست کتبی خود، به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تحویل دهد.

ب. صلاحیت‌های فنی و تخصصی، همچنین نمونه کارهای تولیدی متقاضی را شورای مربوط بررسی می‌کند و تصمیمات شورا طی تنظیم صورتجلسه‌ای به مسئول کار ارائه می‌شود.

ج. درصورتیکه شورای مذکور با تأسیس و فعالیت شرکت یا مؤسسۀ مدنظر موافقت کند و متقاضی نیز دارای شرایط لازم باشد، اداره نامبرده را برای بررسی و صدور برگه‌های نداشتن اعتیاد و سوءپیشینه، به مراجع صلاحیتدار معرفی می‌کند.

د. بررسی صلاحیت‌های فردی و اخلاقی متقاضی، همچنین بررسی ترافیکی و انتظامی محل فعالیت شرکت یا مؤسسۀ مدنظر، ازطریق اداره، به ادارۀ نظارت بر اماکن عمومی ناجا منعکس و استعلام می‌شود.

ه. اساسنامۀ شرکت یا مؤسسۀ فیلم‌سازی مدنظر را کارشناسان مرتبط بررسی می‌کنند. نسخۀ نهایی و تأیید شدۀ آن، پس از ممهورشدن به مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، طی نامه‌ای برای ثبت و طی شدن مراحل قانونی، به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال می‌شود.

و. پس از ارائۀ آگهی مندرج در روزنامۀ رسمی کشور، دال بر ثبت قانونی مؤسسه یا شرکت فیلم‌سازی مدنظر در اداره کل ثبت شرکت‌ها، تأیید صلاحیت فردی متقاضی، تأیید محل فعالیت شرکت یا مؤسسه توسط اماکن عمومی ناجا ازلحاظ انتظامی و ترافیکی و ارائۀ مستندات فوق توسط متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، مجوز فعالیت شرکت یا مؤسسۀ فیلم‌سازی صادر می‌شود.

زمان گردش کار اداری

2 تا 4 ماه