تعرفه 1400

 

  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های تجسمی و نمایش کلان شهر کرج اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های تجسمی و نمایش شهرستان های استان البرز اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های خوشنویسی کلان شهر اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های خوشنویسی شهرستان های استان البرز اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های موسیقی کلان شهر اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده تعرفه آموزشگاه های موسیقی شهرستان های استان البرز اینجا کلیک کنید.
  • برای مشاهده شیوه نامه و ضوابط استرداد شهریه آموزشگاه های آزاد هنری اینجا کلیک کنید.