ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محمود دهقان هراتی - معاون امور هنری سینمایی و سمعی بصری