رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نظرآباد

رضا رنجبر کهن

تلفن :45355766

فکس:45348181