سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد

سعید صفری  

تلفن :45355766

فکس:45348181

email:alborz@farhang.gov.ir