رئیس نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی کمال شهر

افشین سخایی