سرپرست نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد شهر

سید هادی جوادی نیا