رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طالقان

کریم شریف کاظمی

44726007-9

email:alborz@farhang.gov.ir