سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طالقان

کریم شریف کاظمی