معاونت توسعه مدیریت و منابعمعاون توسعه مدیریت و منابع

20

 

                    زهره بهرام زاد              معاون توسعه مدیریت و منابع                                   شماره تماس                                                   32563127