معاونت توسعه مدیریت و منابعمعاون توسعه مدیریت و منابع

زهره بهرامزاد

                زهره بهرامزاد               سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع                                                                                

شماره تماس                                                   32563127