سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع                       اسداله جعفری جلگه

شماره تماس                                                     32563153

اسداله جعفری جلگه