معاون توسعه مدیریت و منابع                                   سید مرتضی طباطبایی            

  شماره تماس  32563131                                                  32563150 داخلی110

 

سید مرتضی طباطبایی