• کارمند نمونه

برای مشاهده شیوه نامه اجرایی انتخاب کارمند نمونه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیک کنید.

برای مشاهده فرم شماره1 (فرم اعلام داوطلبی و ارزیابی ویژه کارمندان نمونه) کلیک کنید.

برای مشاهدخ فرم شماره 2(جدول امتیازات) کلیک کنید.