*برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس آموزشگاه هنری(موسیقی) کلیک کنید.

* برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری(تئاتر)کلیک کنید.

*برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی کلیک کنید.

*برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس موسسه فیلم کوتاه کلیک کنید.

*برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز ویدئو کلوپ کلیک کنید.

*برای مشاهده نمودار مراحل اجرایی صدور مجوز تأسیس مراکز مهارتی کاردانش کلیک کنید.