*موارد لازم برای تمدید پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک منظوره

1-  تقاضای کتبی موسسه مبنی بر تمدید پروانه
2- اصل پروانه
3- نمونه سربرگ موسسه با درج کد پستی
4- گزارش عملکرد کامل فعالیت های موسسه به صورت مکتوب و لوح فشرده به همراه مستندات آن
5- اعلام رضایت اداره شهرستان از نحوه عملکرد موسسه
6- فرم تکمیل شده گزارش بازدید از موسسه توسط کارشناسان اداره شهرستان با تایید رئیس اداره

*موارد لازم برای تمدید پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره

1- تقاضای کتبی موسسه مبنی بر تمدید پروانه
2-اصل پروانه
3- نمونه سربرگ موسسه با درج کد پستی
4-گزارش عملکرد کامل فعالیت های موسسه به صورت مکتوب و لوح فشرده به همراه مستندات آن
5-اعلام رضایت اداره شهرستان از نحوه عملکرد موسسه
6-اساسنامه ثبت شده (ممهور به مهر ثبت شرکتها)
7-مدارک مدیرمسئول شامل دو قطعه عکس و کپی کارت ملی
8- تصویر مجوزهای خاص اخذ شده مانند انتشارات و ...
9-در صورتیکه مکان فعالیت موسسه تغییر یافته باشد ، روزنامه رسمی تغییرات و نظریه اماکن و پروانه مکان قبلی ارائه شود .
10- فرم تکمیل شده گزارش بازدید از موسسه توسط کارشناسان اداره شهرستان با تایید رئیس اداره

 

*موارد لازم برای تعویض پروانه فعالیت موسسات فرهنگی هنری پس از تغییر مکان

1-تقاضای کتبی موسسه مبنی بر اعلام آدرس جدید
2-اصل پروانه
3-گزارش عملکرد کامل فعالیت های موسسه به صورت مکتوب و لوح فشرده به همراه مستندات آن
4-صورتجلسه تغییر مکان
5-اساسنامه ثبت شده ممهور به مهر ثبت شرکتها(برای موسسات چندمنظوره)
6-مدارک مدیرمسئول شامل دو قطعه عکس و کپی کارت ملی(برای موسسات چندمنظوره)
7- تصویر مجوزهای خاص اخذ شده مانند انتشارات و ... (برای موسسات چندمنظوره)
8-اصل تاییدیه مکان
9-فرم تکمیل شده گزارش بازدید از موسسه توسط کارشناسان اداره شهرستان با تایید رئیس اداره

*مشخصات گزارش عملکرد موسسات فرهنگی هنری
گزارش عملکرد می بایست هر سه ماه یک بار در قالب نامه و به صورت مستند به ادارات تابعه ارسال گردد.

1- در خصوص هر اقدام انجام شده به طور نمونه، محصول یا تولیدی که قابل ربط و استناد به آن موسسه باشد (دارای لوگو ، آرم ، نام موسسه و یا قرارداد) به صورت مستند و قابل ارزشیابی محتوایی در قالب کتاب ، مجله ، لوح فشرده ، نرم افزار ، فیلم و عکس (به عنوان مثال از همایش ، جشن ، نمایشگاه و ...) ارائه گردد.
2-در صورت انجام فعالیتهای آموزشی ارائه نمونه فرم های تکمیل شده ثبت نامی ، نمونه لیست های فراگیران (به تفکیک کلاس و استاد مربوطه) ، فیلم و عکس از کلاسها (حین حضور فراگیران) و مراسم ها ، نمونه مدارک اعطا شده و ... ضروری می باشد.
3- تاریخ دقیق هر یک از مستندات ارسالی مشخص باشد.
4- مستندات حاکی از فعالیت موسسه در شش ماهه اخیر باشد.
5-مجوز های اخذ شده برای فعالیتهای خاص نیز ضمیمه شود.

*برای اطلاع از آدرس موسسات فرهنگی،هنری تک منظوره کلیک کنید.

*برای اطلاع از آدرس موسسات فرهنگی،هنری چندمنظوره کلیک کنید.

* برای اطلاع از مفاد اساسنامه موسسات فرهنگی،هنری چندمنظوره کلیک کنید.

* برای اطلاع از مفاد اساسنامه موسسات فرهنگی،هنری تک منظوره کلیک کنید.

* برای اطلاع از مفاد اساسنامه موسسات فرهنگی،هنری خارجیان مقیم ایران کلیک کنید.

*برای دریافت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسات فرهنگی،هنری کلیک کنید.

  *برای دریافت دفترچه متقاضیان موسسات فرهنگی،هنری کلیک کنید.

*برای دریافت لیست موسسات فرهنگی ،هنری تک منظوره کلیک کنید .

*برای دریافت لیست موسسات فرهنگی ،هنری چند منظوره کلیک کنید .