سرپست معاونت فرهنگی مطبوعاتی                                     محمدعلی جعفریان

         شماره تماس                                                    32563133   

 


1