95       سرپرست معاونت امور فرهنگی  و رسانه ای                                                                               باقر قربانی                         

   شماره تماس                                                                                          32563133