معاون امور فرهنگی رسانه ای                         حسین جعفری قهدریجانی           

         شماره تماس                                                    32563133   

 

10