آمار آگهی های دولتی سال97

 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در فروردین 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اردیبهشت 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در خرداد 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در تیر 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مرداد 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در شهریور 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مهرماه 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آبانماه 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آذرماه 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در دی ماه 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در بهمن ماه 97 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اسفندماه 97 کلیک کنید.