• آمار آگهی های دولتی سال97

  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در فروردین 97 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اردیبهشت 97 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در خرداد 97 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در تیر 97 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مرداد 97 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در شهریور 97 کلیک کنید.