آمار آگهی های دولتی استان 96

 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در فروردین 96 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اردیبهشت 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در خرداد 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در تیر 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مرداد 96کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در شهریور 96 کلیک کنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در مهر 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آبان 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در آذر 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در دی 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در بهمن 96 کلیککنید.
 • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات شهرستان کرج در اسفند 96 کلیککنید.