آمار آگهی های دولتی سال 98

  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه اول سال 98 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی  توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه دوم سال 98کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه سوم سال 98 کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه چهارم سال 98 کلیککنید .