آمار آگهی های استان سال 99

  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه اول سال 99کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه دوم سال 99کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه سوم سال 99کلیک کنید.
  • برای مشاهده آمار آگهی های توزیع شده بین مطبوعات استان البرز در سه ماهه چهارم سال 99کلیک کنید.