فرم کمیسیون انتشارات دولتی

برای مشاهده آیین نامه داخلی کمیسیون انتشارات دولتی کلیک کنید.

برای مشاهده توضیحات مهم در خصوص در خواست مجوز کمیسیون انتشارات دولتی کلیک کنید.

برای مشاهده فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات کمیسیون انتشارات دولتی (فرم الف)کلیککنید.

برای مشاهده فرم ارزیابی ضرورت انتشار آثار چاپی (غیر نشریات) کمیسیون انتشارات دولتی (فرم ب)کلیک کنید.