گروه قرآن و عترتدستورالعمل نوزدهمین آزمون

برای مشاهده دستور العمل اجرایی نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت کلیک کنید.