گروه قرآن و عترتکاربرگ اطلاعات فردی

 

برای دریافت کاربرگ اطلاعات فردی متقاضیان تأسیس موسسه قرآن و عترت کلیک کنید.

برای پرسشنامه بررسی راهکارهای تحقق مشارکت خیرین در فعالیتهای قرآنی کلیک کنید .