گروه قرآن و عترترئیس گروه قرآن و عترت

رئیس گروه قرآن و عترت                                                  سیده زهرا حسینی

      شماره تماس                                                          02632563137