• صورتجلسه های موسسات فرهنگی قرآن وعترت

  • برای مشاهده صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه فرهنگی قرآن و عترت کلیک کنید.
  • برای مشاهده صورتجلسه هیأت مدیره موسسه فرهنگی قرآن وعترت کلیک کنید.