• دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مسئول دفتر ارزیابی عملکرد                                  علی اکبر پور جباری                                                           

        و پاسخگویی به شکایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      شماره تماس:                                                                        02632563140                      

                         email:                                                      bn.ershad3140@gmail.com