دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

عکس آقای دهقان

 حسین دهقان 

                                                         مسئول دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                        شماره تماس:        02632563140                      

                                        email: alborz@farhang.gov.ir