مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

ناصر مقدم


تلفن دفتر مدیرکل:          77  - 02632562266

                                               فکس :            02632541314  

رئیس حوزه مدیر کل :    حیدر قائمی          

         مسئول دفتر :           مجید خانجانی