محمد صفرنژاد  

    رئیس اداره حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز                      محمد صفرنژاد     

 

 :                                         02632563144                                                                                                                     شماره های تماس 

02632523388                                               

             02632563171                                                  :فکس     

                 02133966300                                           :ستاد خبری