روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

محسن نوری      مسئول روابط عمومیتلفن تماس: 3- 02632563151

نشانی پست الکترونیکی

alborz@farhang.gov.ir