روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

کامبیز بزرگمهر        مشاور مدیر کل و سرپرست روابط عمومیتلفن تماس: 3- 02632563151

نشانی پست الکترونیکی

kambizbozorgmehr1377@yahoo.com