مسئول واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز

محمد طاهری

 

تلفن دفتر:02632563125

داخلی:   127-126-124