فرم های صندوق اعتباری هنر

    
  • جهت مشاهده مراحل عضویت و بیمه در صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
  • جهت مشاهده مدارک لازم جهت عضویت و بیمه هنرمندان در صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
  • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تامین اجتماعی / کمک مستمری  نویسندگان کلیککنید.
  • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان نمایش کلیک کنید.
  • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان تجسمی کلیککنید.
  • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت / برقراری بیمه تامین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان موسیقی کلیک کنید.
  • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضان عضویت / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان سینمایی کلیک کنید.
  • جهت دریافت آئین نامه عضویت صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.