فرم های صندوق اعتباری هنر

    
 • برای مشاهده آموزش تصویری مراحل ثبت نام و عضویت در سامانه صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
 • جهت مشاهده مراحل عضویت و بیمه در صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
 • جهت مشاهده مدارک لازم جهت عضویت و بیمه هنرمندان در صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
 • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تامین اجتماعی / کمک مستمری  نویسندگان کلیککنید.
 • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان نمایش کلیک کنید.
 • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت اطلاعات شخصی / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان تجسمی کلیک کنید.
 • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضیان عضویت / برقراری بیمه تامین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان موسیقی کلیک کنید.
 • جهت دریافت فرم مشخصات متقاضان عضویت / برقراری بیمه تأمین اجتماعی / کمک مستمری هنرمندان سینمایی کلیک کنید.
 • جهت دریافت آئین نامه عضویت صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.
 • جهت مشاهده نکاتی در خصوص معرفی افراد جهت اخذ تسهیلات   کلیک کنید.
 • برای مشاهده مراحل بهره مندی متقاضیان از تسهیلات قرض الحسنه (طرح یادمان) کلیک کنید.
 • برای مشاهده پرسشنامه وام طرح یادمان کلیک کنید.
 • برای مشاهده راهنمای عضویت و بیمه خبرنگاران کلیک کنید.