گروه طرح و برنامه و تحول اداریرئیس گروه طرح و برنامه و تحول اداری

 

رئیس گروه طرح و برنامه و تحول اداری       حسین جعفری قهدریجانی

عکس جعفری قهدریجانی

               شماه تماس :